Brdr. Krogsbølls almindelige betingelser

Skal du flytte?

Få en estimeret pris på din flytning

via vores online beregner

Skal du flytte?

Vedrørende møbeltransport og opbevaring – 2014

Nedenfor er anvendt følgende betegnelser:

  • ved FIRMAET forstås Brdr. krogsbøll flytteforretning, respektive opbevaringsfirmaet.
  • ved KUNDEN forstås ejeren, som respektive den, der på ejerens vegne – eller i øvrigt legitimeret hertil af denne – bestiller flytningen eller opbevaringen.

FÆLLES BETINGELSER FOR FLYTTEOPGAVER OG OPBEVARING

1. Vilkår
Vilkår, som ikke fremgår af nærværende betingelser, af branchekutyme eller -sædvane eller af særlig skriftlig aftale mellem parterne, kan ikke gøres gældende.

2. Ansvar
a. Firmaet bærer ansvaret som fragtfører.


b. Firmaet er dog kun ansvarligt for bortkomst eller skade, som skyldes fejl eller forsømmelser hos firmaet eller det af dette antagne mandskab. Firmaet er således f.eks. ikke ansvarligt for tab, der skyldes force majeure eller godsets egen be­skaffen­hed (herunder at godset ikke kan tåle påvirkninger, der normalt fore­kommer under møbel­transport og opbe­varing). Dog kan Brdr. Krogsbøll Ikke stilles til ansvar for nøgler eller lign. Der enten bliver glemt om det så er vores eller kundens forglemmelse.


c. Firmaet er ikke ansvarlig for angreb af skadedyr af nogen art, som ikke kan tilregnes firmaets forhold.


d. Kunden har pligt til skriftligt at gøre firmaet opmærksom på, at der er tale om særligt værdifuldt gods, såsom antikviteter, kunstgenstande, malerier, orientalske tæpper, m.v., guld, sølv, ædle stene og pengerepræsentativer.


e. Firmaet er uden ansvar for bortkomst eller skade, der skyldes behandling, nedpakning, læsning, stuvning, aflæsning og udpakning foretaget af kunden eller personer, der handler på dennes vegne. Brdr. Krogsbøll forventer at skrøbelige ting er ordenlig embaleret inden flytningens start. Der henvises især til glasrammer/spejle da de ikke er dækket. Vi kan ikke kontrollere om der er småskader bag rammen og at der derved opstår skader ved rystelserne fra lastbil eller lign. TV som ikke flyttes i original emballage er ligeledes heller ej dækket. Vi passer gerne ekstra på det men vi skal informeres på skrift på forhånd så vi kan medbringe specielle tæpper og strækfilm. Ligeledes at alt der kan pakkes i Flyttekasser er pakket da det mindsker risikoen for skader under ind-udbæring.

3. Erstatning
a. Firmaets erstatningspligt begrænses til genanskaffelsesprisen umiddelbart inden skaden indtrådte, idet affektionsværdien eller anden særlig værdi ikke erstattes, medmindre firmaet på kundens opfordring udtrykkeligt i aftalen har påtaget sig et videregående ansvar for nøje specificere­de genstande.


b. Erstatningen kan ikke overstige det af kunden dokumenterede tab og kan højst andrage 80.000 kr. for et enkelt kolli eller indholdet af en flytte­kasse og max. 3,2 mio. kr. pr. flytteopgave, medmindre firmaet på kundens opfordring udtrykkeligt i aftalen har påtaget sig et videregående ansvar.

c. Ved indgåelse af aftale med Brdr. Krogsbøll har kunden en selvrisiko på 4000 kr.​

Hvis flere kolli omfatter effekter, der tilsammen kan betragtes som en enhed (f.eks. et service), er firmaet kun ansvarlig for ét kolli. Bortkommer eller beskadiges enkelte dele af en sådan enhed, har firmaet intet ansvar for en mulig værdiforringelse af selve enheden, medmindre særlig skriftlig aftale er truffet herom.


c. Når erstatning for fuld nyværdi er betalt, overgår ejendomsretten til det bortkomne/beskadigede gods til firmaet.


d. I stedet for kontant erstatning kan firmaet efter aftale med kunden levere nye effekter, identiske med de bortkomne/beskadigede, eller efter aftale med kunden lade udføre en håndværksmæssig korrekt reparation af beskadigelserne.

4. Reklamationer
Krav om erstatning børskriftligt tilstilles firmaet. Ved synlige mangler skal reklamationen sendes straks, i andre tilfælde uden ugrun­det forsinkelse og senest 8 dage efter henholdsvis flytningens afslutning eller godsets udlevering.

5. Sagsanlæg/værneting
Sag mod firmaet skal anlægges i den retskreds, hvor firmaet har hjemsted. I forbrugeraftaler dog ved firmaets eller forbrugerens værneting.

SÆRLIGE BETINGELSER VEDRØRENDE FLYTTEOPGAVER

6. Transportopgavens omfang
a. 2 mands, eller flere folk, flytning omfatter, med mindre andet er aftalt, ned- og opbæring, kørsel samt løs anbringelse af flyttegodset efter kundens anvisning på den nye plads. Af- og påmontering foretages kun ifølge særlig aftale.


1 mands transport/flytning omfatter, med mindre andet er aftalt, chaufføren står på bil/trailer og pakker alt i tæpper samt stuer godset. Der afsættes 15 min til af/pålæsning i hver ende pr. Oplyst værelse indbo.
Der kan selvfølgelig mod mer betaling og særaftale opgraderes til han hjælper. Dette skal aftales skriftligt inden opgavens start og tariffen er efter gældende takster. Se prisliste.¨


b. Firmaet leverer mod betaling de til nedpakningen nødvendige kasser, jfr. punkt 8 c.


c. Særskilt aftale må træffes, hvis kunden ønsker ind- og udpakning foretaget af firmaet, eller hvis transporten omfatter genstande, der vejer over 100 kg. Ved løft over de 100 kg. Er det nødvendigt/vigtigt at kunden oplyser om trappen skulle være smal eller generel mindre end gennemsnittet af Kbh alm trappeopgange. I tilfælde af for lidt plads kan Brdr. Krogsbøll ikke stilles til ansvar for ikke udført opgave.

7. Transport af farligt gods
a. Modtages farligt gods til transport, skal kunden give firmaet nøjagtige skriftlige oplysninger, om hvori faren består og om de forsigtighedsregler, som skal iagttages.

8. Betaling for flytteopgaver
a. Tilbud er gældende i 8 dage fra afgivelse og sker på basis af de på tilbuds­dagen gældende arbejdsløn­ninger, takster, fragter og valutakurser m.v. Prisberegningen starter og slutter på kundens adresser. I nogle tilfælde tages der “kørepenge” hvis start/slut adresse er langt fra Brdr. Krogsbølls Domicil. Brdr. Krogsbøll Flytteforretning kan til enhver tid, på formodet mistanke om svindel, kræver betalingen for flytningen forud før flytningens afslutning.


b. Firmaet opkræver fragtbetaling ved arbejdets afslutning, medmindre andet er særskilt aftalt.


c. I tilbud indarbejdes efter aftale betaling for levering af flyttekasser, ind- og udpakning, transport af tunge gen­stande over 100 kg, unormale udgifter p.g.a. særligt vanskelige adgangs­trapper og tilkørsels­forhold samt kontante udlæg og omkostninger i forbindelse med trans­porten, forsikringstegning, attester, toldbe­hand­linger, evt. pladsleje, færgebilletter, bropenge. Disse forhold skal oplyses fra start af.


d. Firmaet har tilbageholdelsesret for den aktuelle fragt i ikke aflæsset (udleveret) gods svarende til det indbo, som dækker det aktuelle fakturabeløb.


e. Hvis en bestilt flytning på grund af forhold, som kunden er ansvarlig for, ikke kan udføres som aftalt, skal flyttefirmaet være berettiget til at få dækket dokumenteret tab det måtte lide, idet vederlaget dog ikke kan overstige den aftalte pris for flytningen.


Denne bestemmelse træder dog ikke i kraft, såfremt ændringen af det aftalte skyldes forhold, som kunden bevisligt ikke har kunnet undgå, og hvis følger kunden var ude af stand til at hindre, og kunden har meddelt firmaet dette senest 24 timer og ved virksomhedsflytninger senest 3 hverdage før den aftalte tid for flytningens begyndelse.

SÆRLIGE BETINGELSER FOR UDENLANDSFLYTNINGER

9. Generelt
Udover førnævnte fælles og særlige betingelser gælder ved udenlandsflytninger:


a. Kunden erklærer med sin underskrift på ordrebekræftelsen, at der ikke befinder sig toldpligtigt eller ulovligt gods i indboet (f.eks. tobak, spiritus, pornografi, narkotika, våben, m.v.).


b. Jfr. Punkt 8 a forbeholder firmaet sig ret til en regulering af den aftalte pris, såfremt der 8 dage efter tilbudsdagen sker udefra kommendeændringer med hensyn til takster, fragter, afgifter og valutakurser, og snarest muligt informerer kunden om dette. Betaling ved udlandsflytninger sker før på- eller aflæsning af godset, medmindre andet er særskilt aftalt.


c. Bestemmelsen i punkt 8 e er ligeledes gældende for udenlandsflytninger, dog således, at meddelelse om, at flytningen ikke skal/kan gennemføres, må være tilgået firmaet med en rimelig frist i forhold til den konkrete flytteopgave.

SÆRLIGE BETINGELSER VEDRØRENDE OPBEVARING

10. Generelt
a. Firmaets magasin er grundmuret med fast tag og bygningsforsikret.


b. Gods, der er udsat for hurtig fordærvelse, farligt gods, eller gods, som kan påføre andet hos firmaet opbevaret gods skade, modtages ikke til opbevaring, medmindre der træffes udtrykkelig skriftlig aftale herom.


c. Skulle sådant gods uden firmaets vidende være blevet oplagret, hæfter kunden efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

11.Forsikring
a. Opbevaret gods er ikke forsikret af firmaet for så vidt angår hændelige skader, men der kan tegnes forsikring via firmaet mod brand, indbrudstyveri og vandskade efter skriftlig aftale mod særskilt betaling.

b. Holder kunden selv godset forsikret, opgives forsikringsselskabets navn samt forsikringssum til firmaet.  Kunden bør gøre sit forsikringsselskab opmærksom på flytningen. Og evt. flytte sin adresse hos forsikringen til Brdr. Krogsbøll Flytteforretning Fabriksparken 18, 2600 Glostrup

12.Specifikation
a. Godset modtages kun til opbevaring efter ydre besigtigelse.


b. Er der ikke ved indlagringen udarbejdet specifikation, betragtes det indlagrede som et parti, og opbevaringsbeviset er i så fald ikke noget bevis for, hvor meget der er opbevaret. Vi anbefaler derfor altid at kunden udarbejder en indboliste som chaufføren kan underskrive så der ikke kan herske tvivl om hvor meget eller hvilke ting der er indleveret.


c. Såfremt specifikation over det indlagrede tilstilles kunden, må eventuel reklama­tion tilsendes firmaet skriftligt.


d. Kunden har pligt til at gøre firmaet opmærksom på, hvis der er tale om særlige forhold vedrørende værdi og indhold af kasser og lignende. Firmaet er kun ansvarligt for egne fejl og forsømmelser.


e. Specifikationen optages kun mod betaling for det dermed forbundne arbejde. Hvis der af det oplagrede, specificerede gods udtages genstande, eller hvis kunden i øvrigt foretager nogen som helst handling med hensyn til godset, må han på ny sammen med firmaet fastslå godsets antal, respektive vægt og beskaffenhed. Firmaet er kun ansvarlig for egne skader.

13. Skadedyr
Firmaet er ikke ansvarlig for angreb af skadedyr af nogen art, som ikke kan tilregnes firmaets forhold.

14. Rengøring og vedligeholdelse
Firmaet har ikke pligt til foranstaltninger til rengøring eller vedligeholdelse af det opbevarede. Sådanne foranstaltninger udføres kun efter skriftlig ordre og mod betaling.

15. Besigtigelse
a. Det står kunden frit for at besigtige lagerlokalerne. Indvendinger mod godsets opbevaringsmåde eller mod valg af lagerlokaler må gøres straks.


b. Besigtigelse af det opbevarede gods, ompakning, udtagning af enkelte genstande m.v. kan kun ske efter forudgående aftale med firmaet og arbejdet, der er for­bundet hermed, beregnes tarifmæssigt.

16. Betaling ved opbevaring
Ved ind- og udlevering samt forevisning af opbevaringseffekter beregnes arbejdspenge. Opbevaringsafgiften beregnes normalt månedsvis og erlægges i mangel af anden skriftlig aftale kvartalsvis forud. Eventuel for meget betalt opbevaringsafgift ref­underes efter udlevering, dog kun for halve måneder. Når en del af løst anbragt gods udtages reduceres opbevaringsafgiften forholdsmæssigt.

17. Opsigelse
a. Kunden kan til enhver tid opsige aftalen med 3 hverdages varsel.


b. Firmaet kan til enhver tid opsige aftalen med 1 måneds varsel.


c. Kan værdien af det opbevarede gods ikke klart dække firmaets tilgodehaven­de hos kunden, kan firmaet i tilfælde af kundens misligholdelse dog straks ophæve opbevaringskontrakten, jfr. i øvrigt punkt 22.

18. Udlevering
a. Forinden udlevering kan ske, skal firmaets tilgodehavende være betalt.


b. Enhver transport i forbindelse med opbevaringen sker i henhold til Brdr. Krogsbølls betingelser, når transporten udføres af firmaet jfr. ovenstående.


c. Firmaet er ikke ansvarligt for skader eller mangler, der opstår under transport, som udføres af kunden selv eller på dennes foranstaltning af andre end firmaet, jfr. punkt 2 a og b.

19. Legitimation
a. Ved godsets modtagelse udsteder firmaet i kundens navn et opbevaringsbe­vis, der ikke må transporteres til tredjemand, hverken til eje eller til sikkerhed, med­mindre firmaet har givet det påtegning herom, jfr. i øvrigt punkt 18.

b. Delvis udlevering kan kun finde sted mod påtegning herom på opbevaringsbeviset.


c. Opbevaringsbeviset må opbevares omhyggeligt hos kunden. Går det tabt, kan firmaet mod forevisning af behørig billedlegitimation og mod kvittering udlevere godset til kunden.


d. Udlevering til tredjemand kan kun ske ved fuldmagt fra kunden.

20. Adresse
Henvendelse fra firmaet til kunden kan ske til den sidst opgivne adresse. Forsømmer kunden at anmelde adresseforandringen, er han ansvarlig for alle følger heraf, jfr. bl.a. neden for under punkt 22 om tvangssalg m.v. og for enhver deraf følgende ulempe og udgift for firmaet i forbindelse med efterlysning af kunden.

21. Ejendomsret og panterettigheder
Kunden har pligt til ved indlevering af gods at oplyse om evt. hæftelse på godset, pant, ejendomsforhold, mv.

22. Tvangssalg og bortskaffelse
Udebliver forfalden opbevaringsbetaling udover den aftalte betalingsfrist, kan firmaet efter skriftlig påkrav om betaling til kunden, hvis
– denne har opgivet sin ret til genstandene, eller
– det opbevarede ikke mere giver sikkerhed for vederlaget for yderligere opbevaring, eller
– der er tale om letfordærvelige varer, eller
– kunden er forsvundet og forgæves har været søgt lokaliseret i en længere periode,
eller i lignende situationer, ved offentlig vurdering eller auktion bortsælge så meget af godset, at firmaets samlede fordringer inkl. omkostninger dækkes. Eventuel overskydende salgssum udbetales til kunden.
Kan salg ikke finde sted, eller er det åbenbart, at de med et salg forbundne omkostninger ikke ville kunne dækkes af salgssummen, er firmaet berettiget til at skaffe genstanden bort.

“Almindelige betingelser vedrørende møbeltransport og opbevaring” er udarbejdet af Brdr. Krogsbøll Flytteforretning.

Copyright © 2020 Brdr. Krogsbøll

Kvalificeret rådgivning ved flytning​

Brdr. Krogsbøll er et både et familieejet- og drevet topkvalificeret flyttefirma i København.

Erfarne folk flytter sikkert dine ting

Vi har flyttet for mange kunder, og vi vil også gerne flytte for dig, uanset privat eller erhverv.

Få flytning til en god pris​

Vi sørger for, at du får markedets bedste pris på din flytteopgave. Skal vi løfte din opgave?

Hvad koster en flyttemand? Få et godt flyttetilbud

Er du overbevist om, at vi er det bedste flyttefirma i København, kan du få et flyttetilbud her allerede i dag. Men hvad koster et flyttefirma? Eller hvad koster en flyttemand i timen? Vi sørger for, at du får udarbejdet og tilsendt et attraktivt tilbud med en god timepris. Du kan også booke en flyttevogn med det samme, hvis vores dygtige flyttemænd skal hjælpe dig med at flytte.

Du kan komme i kontakt med os på telefonnummer 28 28 28 28, hvor vi sidder klar til at håndtere din henvendelse. Har du yderligere spørgsmål til vores services, er du også velkommen til at sende en e-mail til: info@flyttetilbud.nu.

Kontakt os

Brdr. Krogsbøll Flytteforretning

​​Brombærvej 8, 2400 København NV

Klik her for rutevejledning

Telefon: 28 28 28 28

E-mail: info@flyttetilbud.nu

Om firmaet

Brdr. Krogsbøll Flytteforretning klarer alle former for flytning. Dig, der bare skal rundt om hjørnet og dig, der skal fra Gedser til Skagen.

Vi flytter for virksomheder og private. For jer, der skal flytte sammen, flytte hjemmefra eller noget helt tredje.